„Az ifjúságot előrelátóan nevelni annyit tesz, mint gondoskodni arról, hogy megőrizzük lelkét a világ romlottságaitól, hogy elvessük belé a becsületesség magvait, állandóan buzdítva őket tisztességes szavakkal és példákkal”

Johannes Amos Comenius

Bevezető

Egy iskola arculatát mi sem mutatja jobban, mint azok a célok és alapelvek, melyeket maga elé tűz. Olyan célok, melyeket nemcsak a kötelező törvényi előírásoknak megfelelően vall, hanem az iskolavezetés és a tantestület belső értékrendjéből is fakad, csak ezek valósulhatnak meg egyre magasabb fokon. A Comenius Általános Iskola szilárdan látni véli azokat a végső pontokat, melynek irányába „hajóját” kormányozni szeretné. Az oda vezető út dokumentuma ez a program, mely segít, hogy a pedagógusok ne tévesszenek célt, a külső szakértők, illetve a laikusok, azaz szülők meggyőződhessenek, mi az iskola jellegzetessége, melyek a főbb és a részletesebb igazodási pontjai, illetve, hogy legalábbis a dokumentumai szintjén, mennyire jól átgondoltan szervezi az iskola nevelő-oktató munkáját.

Kívánjuk tehát, hogy mind a tantestület, mind a külső érdeklődők részéről gyakran forgattassanak e program lapjai, és, a szükséges korrekciókkal együtt, annak a minőségi munkának szolgálatába állhasson, melyet legszebb kifejezéssel úgy illetnek, hogy: Gyermeknevelés.

Az intézmény mottója

Az ifjúságot nevelni annyit tesz, mint gondoskodni arról, hogy megőrizzük lelkét a világ romlottságaitól, hogy elvessük belé a becsületesség magvait, állandóan buzdítva őket tisztességes szavakkal és példákkal.

Johannes Amos Comenius
1592-1670

Jövőkép

A közoktatás jelenlegi helyzetét és a több éves, évtizedes tendenciát figyelembe véve, azt állapíthatjuk meg, hogy a gyermekek neveltségi, mentális és fizikális állapota egyre romló képet mutat. Az állam és az önkormányzatok nehéz, és nem a közeljövőben javuló gazdasági helyzete az érthető takarékossági lépések megtételére kényszeríti a felelős szakembereket. Egyik ilyen takarékossági lépés, hogy 30 vagy annál is nagyobb létszámú osztályokba szervezi a tanórákat. Azaz két ellentétes érdek feszül egymásnak. A gyermekek egyre inkább személyes bánásmódot, odafigyelést igényelnének, a gazdaság helyzete pedig egy gyermekre jutó idő csökkentését teszi szükségessé. Még a legjobb képességű, legegészségesebb pszichikumú tanulókat is terheli a fent leírt körülmények miatt egyre nehezebben fegyelmezhető osztálykörnyezet. Már egyre kevésbé mondhatjuk azt, hogy ez tesz jót a tanulóknak, ha így is felkészülnek a való életre, ugyanis a stressz egy adott mennyiségen túl éppolyan károsítóan hat a személyiség lelki, mint szellemi, fizikai összetevőire.
Meggyőződésünk, hogy mind az erős lelki tartású és jó képességű, mind a kevésbé előnyös képességekkel rendelkező gyermekek részére hasznosabb egy kisebb létszámú, éppen ezért családiasabb, nyugodtabb tanulási, képzési környezet biztosítása. Ezt a szükségletet, meglátásunk szerint egyre több szülő fogja felismerni, és szaporodni fognak az alapítványi illetve magániskolák, ahol az ilyen típusú oktatást szívükön viselő cégek, szervezetek anyagi támogatásával folyhat a pedagógiai tevékenység.

Iskolánk ennek a szolgáltatásnak előfutára kíván lenni. Erősíteni szándékozik a differenciált szemléletű oktatást, az ehhez szükséges folyamatos önképzésre törekszünk, hogy tanulóink és szüleik érezzék betöltve azt az űrt, melyet az önkormányzati iskolákban a fent jelzett okokból nem kaphatnak meg oly mértékben, mint az kívánatos volna.

A kompetencia alapú fejlesztést elsőrendűnek tartjuk, az ehhez szükséges fejlesztéseket (pl.: iskolakert, műhely…) mielőbb igyekszünk megvalósítani. Az informatika ma már elengedhetetlen része a civilizációnak, leginkább erre a tudományágra igaz az, hogy folyamatosan és rohamosan fejlődik. Ezt a fejlődést nyomon követni technikailag, és a járulékos tudást továbbadni, megismertetni a diákokat a vívmányok hasznos, értékes felhasználására, ez iskolánk egyik fő célkitűzése.
Nemcsak az informatikai eszközök folyamatos korszerűsítésére van szükség, hanem az iskola épületének, berendezéseinek a célszerűség, kényelem és esztétikum szolgálatába állítására is. Hisszük, hogy az egyre bővülő igény magával hozza ennek a gyarapodásnak a lehetőségét is.

Az intézmény adatai

Az intézmény típusa: alapítványi általános iskola
Az intézmény neve: Comenius Általános Iskola
Az intézmény székhelye: Szekszárd, Kálvin tér 19-21.
Évfolyamainak száma: 8
Az intézmény alaptevékenysége: Általános iskolai nevelés-oktatás
Az iskola keresztény szemléletű,  az oktatásban hangsúlyt fektet a gyermekek egyéni haladására, fejlődésére, jellemük alakítására
Fejlesztő és felzárkóztató oktatás
                  
A sajátos nevelési igényű: mozgásszervi, érzékszervi(nagyothalló), enyhe fokban értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása
Szervezett étkeztetés
Könyvtári szolgálat
Napközis foglalkozás
Az alapító szerv neve, címe: A Keresztény Nevelésért
Alapítvány
7100 Szekszárd, Kálvin tér 19-21.
Felügyeleti szerve: Tolna megyei Kormányhivatal látja el a fenntartói tevékenység  törvényességi ellenőrzését.
Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy
Az intézmény gazdálkodási rendje: Az iskola önállóan gazdálkodó szerv.
A feladatellátást szolgáló vagyona: Az épület bérlemény
A rendelkezésre álló berendezési
tárgyak és felszerelések az iskola
tulajdonát képezik.
Az intézmény vagyon feletti intézkedési joga: Az iskola vagyona felett A Keresztény Nevelésért Alapítvány
Kuratóriuma rendelkezik.
   

Az intézmény helyzete, háttere

Az intézmény rövid bemutatása

Johannes Amos Comenius a 17. században élt, Magyarországon is dolgozó neves cseh pedagógust a neveléstudományban elért kiemelkedő munkásságáért választottuk névadónknak.

Vele együtt valljuk, hogy az emberi személyiség részei (az értelem, érzelemvilág, fizikum és erkölcs) egymással szoros egységet alkot. Az egészséges elme és test tulajdonosa csak akkor válik valóban érett és értékes személyiséggé, ha magas szintű képzettségével nemes szív párosul, s tudását nem önző céljainak megvalósítására, hanem egész környezetének áldására fordítja. Ezért nevelőmunkánkban a tanulók teljes személyiségének egyidejű fejlesztését tűzzük ki célul.

E célunk megvalósításának jó eszközei a kis létszámú osztályok. Ez a diákok számára békés légkört, egymás mélyebb megismerését jelenti, ugyanakkor fegyelmet is biztosít, mely nélkülözhetetlen alapja a koncentrált tanórai munkánk éppúgy, mint a gyermekek kiegyensúlyozott érzelmi fejlődésének.

Célunk nemcsak a középiskolai, hanem a gyermekek előtt álló élet kihívásaira való felkészítés. Iskolánkban ezért fordítunk különös figyelmet az idegen nyelvek oktatására, valamint az egészséges életvitel alapjainak megismertetésére. A tanórákon kívül is kínálunk lehetőséget a gyakorlati képességek fejlesztésére: a szakkörök mellett évente egy hétre erdei iskolába visszük tanulóinkat. Kiváló lehetőség ez a testi-lelki egészség összehangolására: együtt tanulunk, tornázunk, túrázunk, gyurmázunk, festünk, szövünk, fűzünk, mosogatunk és játszunk.

Legfontosabb feladatainknak a segítőkészségre, önfegyelemre, alaposságra, munkára nevelést tartjuk.

A tanítás: élet, tanítani pedig az tud, akinek helyes ismereti vannak az életről, és maga is fejlődőképes. Különösen fontos szempontnak tartjuk, hogy olyan munkatársakat alkalmazzunk, kiket szakmai felkészültségük és erkölcsi életük alapján- példaként állíthatunk tanulóink elé, hiszen csak azt várhatjuk el a gyermekektől, amit mi magunk is megélünk. Csak ha nevelőinket szorgalmas, felkészült, megbízható, kiegyensúlyozott személyiségnek látják, akkor lesz számukra is kívánatos, hogy a hallott leveket kövessék.

Személyi feltételek

 • A tantestület létszáma: 8 fő
 • Óraadó tanárok száma: 8 fő

Iskolai végzettség szerint:

 • egyetemet végzett: 1 fő
 • főiskolát végzett: 15 fő

Ebből:

 • két felsőfokú végzettséggel rendelkezik: 4 fő
 • gyógypedagógus végzettséggel 1 főállású, 1 óraadó
 • fejlesztő pedagógus végzettséggel 1 fő


Tanítási tapasztalat szerint:

 • 0- 5 év munkaviszonnyal rendelkezik: 1 fő
 • 5-10 év munkaviszonnyal rendelkezik: 4 fő
 • 10-15 év munkaviszonnyal rendelkezik: 3 fő
 • 15-20 év munkaviszonnyal rendelkezik: 2 fő
 • 20-25 év munkaviszonnyal rendelkezik: 3 fő
 • 25-30 év munkaviszonnyal rendelkezik: 0 fő
 • 30-35 év munkaviszonnyal rendelkezik: 2 fő

A következő képzésekre van még szükség:

 • drámatanítás módszertana
 • hon- és népismeret
 • mentálhigiéné
 • differenciáló pedagógia
 • projektmódszer
 • pedagógiai értékelési szakértő

A nevelő oktatómunkát gazdasági ügyintéző, iskolatitkár, takarító munkakörben dolgozók segítik.
Az iskola étkeztetéssel kapcsolatos kiszolgáló feladatokat külső szolgáltatóval látjuk el.

Tárgyi feltételek

Az intézmény átlagos szinten rendelkezik az oktatáshoz szükséges audiovizuális technikai eszközökkel, szemléltető eszközökkel, berendezésekkel. A minisztérium által megjelentetett taneszközjegyzék alapján elkészített nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke figyelembevételével, költségvetésünk függvényében, a pályázati kiírások folyamatos követésével fokozatosan fejlesztjük eszközeinket és taneszközeinket.

Küldetési nyilatkozat

Intézményünk fontosnak tartja, hogy tanulóink számára biztosítsa a nyugodt tanórai és tanórán kívüli feltételeket, a minőségi és személyre szabott oktató- és nevelőmunkát, az egyéni készségek és képességek fejlesztését. Mindezt kis létszámú osztálykeretben kívánja megvalósítani. Célunk, hogy mély gondolkodású, fejlett kritikai érzékkel rendelkező, ugyanakkor szívélyes, szeretetteljes, udvarias magatartású gyermekeket neveljünk. Tudjuk, hogy mindezt csak a gyermekek meggyőzésével és szüleikkel, mint elsőszámú nevelőjükkel közreműködve lehet elérni. Célunk tehát, hogy a gyermek, a szülő és a nevelő együttesen munkálkodjon egy olyan értékes személyiség alakításán, aki nemcsak a saját, de embertársai hasznára is válik.