„Az ifjúságot előrelátóan nevelni annyit tesz, mint gondoskodni arról, hogy megőrizzük lelkét a világ romlottságaitól, hogy elvessük belé a becsületesség magvait, állandóan buzdítva őket tisztességes szavakkal és példákkal”

Johannes Amos Comenius

Szervezeti és működési szabályzat

A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg az intézmény
szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, az iskola külső és belső kapcsolataira
vonatkozó mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más szabályozó norma
hatáskörbe.

Az SZMSZ a kialakított célrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt
működését, kapcsolati rendszerét tartalmazza.

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi
alapdokumentumokkal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított
jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad.

Az SZMSZ szabályozási körét és az intézmény működését meghatározó jogszabályok
felsorolását az 1. sz. függelék tartalmazza.

Szervezeti és működési szabályzat letöltése

application/pdf Comenius-SzMSz.pdf (1.3 MB)